Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map

Ciljevi i rezultati CAMPa CG

Ciljevi projekta su:

• Uspostaljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale;
• Podrška u implementaciju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore;
• Promocija integralnog i participativnpg procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem;
• Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti;
• Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem;

Glavni očekivani rezultati CAMP projekta za Crnu Goru su:

• IUOP plan sa NS IUOP za oblast obuhvaćenu projektom;
• Elementi potrebni za izgradnju budućih institucionalnih aranžmana za IUOP (prijedlog odgovarajuće institucionalne strukture i jače učešće) i podrška mogućim promjenama u zakonskom okviru;
• Analiza implikacija IUOP protokola po sistem prostornog planiranja, uključujući preporuke za nephodnu reviziju postojećih politika i dokumenata prostornog planiranja kako bi se u njih ugradili metode, koncepti i instrumenti IUOP i pomoć u njihovoj primjeni u procesu izrade PPOP;
• Obuka i jačanje kapaciteta svih subjekata, naročito na lokalnom nivou;
• Podignuta svijest o priobalnim procesima i integralnom upravljanju;
• Studije priobalja (sa GIS mapama) uključujući:

  1. Analizu/ocjenu pogodnosti;
  2. Studiju biodiverziteta i zaštite prirodne;
  3. Studiju hidrologije, hidrogeologije i kvaliteta voda;
  4. Analizu prirodnih rizika;
  5. Ciljne socio-ekonomske analize;
  6. GIS za primorje;
  7. Metodologiju za procjenu prihvatnog kapaciteta, naročito u sektoru razvoja turizma;
  8. Preporuke za jačanje sistema upravljanja plažama u Crnoj Gori;

• Strateška procjena uticana na životnu sredinu (SEA) za IUOP plan;
• Početni izvještaj;
• Finalni integralni dokument o projektu i prijedlog za dalje aktivnosti.