Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Što je CAMP?

Projekat Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) zajednički realizuju Mediteranski akcioni plan (MAP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (MORT), a uključene su i lokalne samouprave iz područja obuhvaćenih projektom, kao i ostale nadležne institucije. Projekat CAMP koji podržava MAP promoviše Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) kao instrument kojim treba da se obezbijedi da se raznovrsno ljudsko djelovanje u obalnom području koordinira i da se njime upravlja radi ostvarivanja ciljeva održivosti. Najznačajniji ciljevi CAMPa su:

• Izraditi strategije i procedure za održivi razvoj u područjima koje obuhvata projekat;
• Utvrditi i primijeniti relevantne metodologije i instrumente;
• Doprinijeti izgradnji kapaciteta na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
• Obezbijediti šire korišćenje rezultata koji su postignuti u regionu.

- Kratak istorijski osvrt -

Početni koraci u izradi CAMP Crne Gore preduzeti su 2005. godine, kada su Strane ugovornice Barselonske konvencije na svom redovnom 14. zasijedanju (održanom od 8 do 11 novembra 2005. godine u Portorožu u Sloveniji ) na zahtjev Vlade Crne Gore odobrile odluku da se realizuje CAMP projekat za Crnu Goru. Odluka da se započne sa pokretanjem CAMPa Crna Gora donesena je na sastanku u Splitu, 18. i 19. decembra 2006. godine. Studija izvodljivosti pripremljena je u periodu decembar 2007 – maj 2008. godine.


U okviru pripreme studije izvodljivosti održano je niz konsultativnih sastanaka sa svim društvenim subjektima (stejkholderima) obalnog područja, na kojima su tražena njihova mišljenja, analizirana razna pitanja i izazovi za održivi razvoj obalnog područja i određivana područja koja će biti obuhvaćena projektom CAMP. Na osnovu nalaza Studije izvodljivosti i kasnijih dešavanja, kao i po razgovorima sa tadašnjim Ministarstvom prostornog planiranja i životne sredine (prethodnik MORT) i sa drugim nadležnim državnim institucijama od februara 2010. godine, pripremljen je nacrt Ugovora o realizaciji projekta. Nacrt tog ugovora usaglašen je u proljeće 2011. godine kako bi se u obzir uzeo niz inicijativa i pred-CAMP aktivnosti koje su realizovane u periodu 2010 – 2011. godine, te je nakon toga

Ugovor potpisan 30. maja 2011. godine.

Projektno područje

CAMP – Crna Gora realizuje se za cjelokupno obalno područje, pošto su sistemski problemi koje treba rješavati da bi se obezbijedio održiv razvoj obalnog područja isti za cjelokupni region.CAMP Crna Gora takođe će olakšati sprovođenje Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem ( IUOP, ratifikovan u decembru 2011. godine) uz Barselonsku konvenciju.
Područje Programa obuhvata teritorije šest primorskih opština – Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj – ukupne površine 1.591 km2 i vode u zaleđu i teritorijalno more površine oko 2.500 km2.Ukupna dužina morske obale je 288,2 km (od čega je 105,5 km u Boko-Kotorskom zalivu). Obale ostrva su duge 25,6 km, a dužina obale duž rijeke Bojane je 22,8 km. Područje projekta prikazano je na Slici 1.

podrucje rada m

Slika 1.Područje koje je obuhvaćeno CAMP projektom

Obalno područje Crne Gore je najrazvijeniji i najgušće naseljen dio Crne Gore. Poznato po svojim prirodnim atrakcijama i kulturnom nasljeđu. Kao takav, ovaj region je posebno interesantan za razvoj turizma. Region se takođe smatra atraktivnim krajem za život, što je razlog za stalne migracije (unutar Crne Gore) ka obali. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u ovom regionu živi 148.683 stanovnika (oko četvrtine od ukupnog broja stanovnika u Crnoj Gori), što čini gustinu stanovništva od 93 stanovnika na km². Projekcije populacije do 2020. godine predviđaju povećanje od oko 7% (čime bi ukupan broj stanovnika ovog regiona porastao na oko 160.000).

MAP-CAMPs-projectsRealizacija CAMP projekata na području Mediterana

Aktivnosti

 • Maj - jul 2011. - Konsultativni sastanci povodom uspostavljanja strukture za implementaciju CAMPa CG, uključujući odluku o uspostavljanju partnerstva s kancelarijom UNDPom u Crnoj Gori.
 • 27. jul 2011. - Imenovanje nacionalnog koordinatora za CAMP CG od strane Ministarstva prostornog uređenja i turizma Crne Gore i potpisivanje povezanih/ srodnih ugovora sa PAP/RACom.
 • 10. i 12. jul 2011. - U Podgorici su održane konsultacije i donešena odluka da se CAMP CG vodi paralelno sa sličnim projektima i procesima: razvoj Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem CG (NS IUOP) i razvoj Integralnog plana upravljanja prekograničnim podučjem Bojana / Buna, oba podržana od strane GEFa kroz komponentu Strateško partnerstvo za veliki morski ekosistem Mediterana.
 • 6 - 8. mart 2011, Split, Hrvatska - Preliminarne konsultacije s PAP/RACom po pitanju strukture stručnog tima koji treba biti angažovan za implementaciju CAMP projekta, kao i nacionalnoj i međunarodnoj strukturi, redefinisanju budžetskih izdvajanja u skladu s aktivnostima koje su definisane u Aneksu I Sporazuma o Programu Integralnog upravljanja obalnim područjem (CAMP) Crne Gore, kao i povezivanje CAMP CG projekta sa izradom Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem (NS IUOP) i Bojana / Buna projektom.
 • 12. septembar 2011, Bar - Preliminarne konsultacije s predstavnicima GWPa povodom usklađivanja procesa realizacije CAMPa i NS IUOPa uz učestvovanje predstavnika albanske strane i glavnog konsultanta za prekogranični projekat Bojana / Buna.
 • 24. avgust 2011, Budva - Preliminarne nacionalne konsultacije za uspostavljanju Nacionalnog lidera za proces realizacije NS IUOPa i Bojana/ Buna prekograničnog projekta.
 • 29. septembar 2011 - U Podgorici održani sastanci relevantnih stejkholdera kao rezultat dogovora o sadržaju ToRa za angažman Nacionalnog tim lidera za proces realizacije NS IUOP i Bojana/ Buna prekograničnog projekta i izbora Nacionalnog tim lidera za oboje.
 • U kontinuitetu od juna 2011. Razgovori i rad s UNDP-om na definisanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i UNDPa o realizaciji Programa upravljanje obalnim područjem (CAMP) Crne Gore.
 • Februar-oktobar 2011. Proces konsultacija u cilju omogućavanja pune integracije rezultata CAMP CG u novi Prostorni plan za obalno područje Crne Gore.
 • 21-22 decembar 2011.  Prvi sastanak o Procjeni pogodnosti kao elementa CAMPa CG i Nacionalne strategije o IUOP.
 • 22. novembra 2011. - Učestvovanje na sastanku koja je organizovan od strane GIZa u Zagrebu, s ciljem razmjene iskustva o IUOP politici u Crnoj Gori s relevantnim predstavnicima iz hrvatske državne uprave.
 • Februar 2012, Podgorica - Konsultacije o organizaciji i sadržaju Uvodne konferencije za CAMP CG
 • Konsultacije s direktorima i predstavnicima PAP / RAC, CP / RAC, MEDPOL i SPA / RAC o njihovom učestvovanju u programu CAMP Crna Gora nakon specifikacije ToRova za horizontalne i pojedinačne aktivnosti i (tokom XVII COPa Barselonske konvencije, 8-10. februar 2012, Pariz).
 • 1. mart 2012. - Konsultacije Nacionalnog koordinatora za CAMP sa Tim liderom za procjenu pogodnosti u cilju finalizacije ToRa sa komponentom prostornog planiranja;
 • Februar 2012. - Konsultacije s UNDPom Crne Gore u cilju definisanja postupka imenovanja projekt asistenata za CAMP, metodologije za izbor članova stručnog tima i pružanja podrške za organizaciju Uvodne konferencije.
 • Februar 2012. - Konsultacije sa sektorom za prostorno planiranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma kako bi definisali razmjenu dokumenata i podataka između CAMPa i CASPa, kao i usklađivanje metodologije i dinamike za njihovu pripremu.
 • Kontinuirani konsultativni sastanci između CAMP CG Nacionalnog koordinatora i PAP/RAC projekt oordinatora, sa ciljem definisanja specifičnih TORova za CAMP CG aktivnosti;
 • 22. mart 2012, Podgorica - Uvodna konferencija za Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP MNE) i Strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore NS IUOP.
 • Konsultacije UNEP /MAP-a i UNDPa u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora za sprovođenje CAMP. CG.
 • Koordinacija CAMP aktivnosti s drugim srodnim projektima poput prekograničnog projekta Integralno upravljanje podučjem Bojana / Buna, Med PAN i MPA Katić projekta.
 • Usklađivanje CAMP aktivnosti s aktivnostima izrade Prostornog plana za obalno područje (PPPOP) i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za isto, zajedno sa upravljačkim timom PPPOPa.
 • Konsultacije o ToRu za ECAP (ecosystem aproach) pilot projekat u Bokokotorskom zalivu.
 • Priprema stručnih inputa za Procjenu ranjivosti.
 • 25. jul 2012. - Organizacija prvog sastanka Upravnog odbora za CAMP CG.
 • Koordinacija CAMP aktivnosti sa drugim srodnim projektima, poput MPA Katić projekta.
 • 6-11. novembar 2012. - U okviru projekta "Uspostavljanje zaštićenog područja u moru Katić i procjena morskih i obalskih ekosistema Crne Gore"  organizovana studijska posjeta Italiji kako bi se predstavnici relevantnih institucija iz Crne Gore (Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Agencija za zaštitu životne sredine, Institut za biologiju mora, JP Morsko dobro, Uprava za inspekcijske poslove,  Opština Bar i Budva) upoznali sa iskustvima Italije u oblasti uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima u moru. Posjetu su organizovali DFS Engineering Montenegro i D`Appolonia.
 • 19. - 21. novembar 2012. - Stručni sastanak za procjenu ranjivosti i atraktivnosti.
 • 12. - 13. decembar 2012.  - Stručni sastanak za procjenu ranjivosti obalnog područja.
 • 11. - 14. februar 2013. - Radionica za određivanje "Coastal setback" zone, analizu i procjenu ranjivosti priobalnog područja i analizu atraktivnosti priobalnog područja Crne Gore.
 • 16. - 18. mart 2013. - Terensko ispitivanje glavnog tima. Glavni tim ispitivanja je obavio u Kotoru, Baru i Budvi kao i neophodna ispitivanja duž obale.
 • 22. mart 2013. - Godišnja konferecnija za CAMP i NSIUOP.
 • 18. april 2013. - Sastanak sa predstavnicima RZUP-a oko finaliziranja sintezne karte
 • 17. april 2013. - Sastanak glavnog tima sa ministrom Branimirom Gvozdenovićem. Na sastanku je glavni tim prezentovao rezultate dosadašnjih analiza.
 • 18. april 2013. - Drugi sastanaka Upravnog odbora za CAMP i NSIUOP.
 • 10. - 12 jun 2013. - Radionica o primjeni člana 77. Uredbe o izgradnji i finalizacija sintezne karte.
 • 24. jun 2013. - Radionica za razvoj CASP scenarija.
 • 25. septembar 2013. - Obilježen Mediteranski Dan obale
 • 28. januar 2014. - Održana radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori" i "Ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem CG: Integracija ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike (politike prostornog planiranje i ekonomskog razvoja) u kontekstu primjene IUOP instrumenta"
 • 30. januar - 1. februar 2014 - Radionica "Ekoturizam kao mogućnost za održivi razvoja Boke Kotorske"

Institucionalna struktura projekta

Orga struktura

Institucionalna struktura CAMP projekta obuhvata više nivoa/komponenti, kako nacionalnu tako i komponentu koja upravlja tj. bavi se implementacijom i koordinacijom projekta na nivou Mediteranskog akcionog plana (MAP) i njegovih regionalnih centara (SPA/RAC, CP/RAC).

Takođe, na nacionalnom nivou je uspostavljena organizaciona struktura koja se bavi političkim tj. stručnim nadzorom i koordinacijom projekta, Upravni i Savjetodavni odbor.

Osoblje za MAP komponentu je sljedeće:

• MAP projekt koordinator – Marina Marković, savjetnik Programa, PAP/RAC
• SPA/RAC tim lider – Daniel Cebrian, savjetnik Programa
• CP/RAC tim lider – Roger Garcia, zamjenik direktora
• MEDPOL tim lider – Michael Angelidis, savjetnik Programa

Osoblje za nacionalne komponente:

• Nacionalni projekt koordinator – Jelena Knežević, nacionalna kontakt osoba za MAP, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
• Asistenti na projektu – Azra Haverić i Andrej Lakić (UNDP CG)
• Administrativna podrška – Borko Vulikić, savjetnik Programa u UNDP-Crna Gora

Upravni odbor Projekta čine:

• Predsjednik: Sanja Lješković, pomoćnik ministra za uređenje prostora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Članovi:

• Jelena Knežević, savjetnik ministra, nacionalni kontakt za MAP, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
• Marina Marković, savjetnik Programa, PAP/RAC
• Ivana Vojinović, pomoćnik ministra za životnu sredinu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
• Željka Radak Kukavičić, pomoćnica ministra za turističku strategiju, poliktiku i posebne oblike turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
• Vladan Dubljević, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije
• Lidija Ljesar, pomoćnik ministra, Ministarstvo kulture
• Rajko Barović, direktor, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore
• Maja Jovović Smitdh, viši savjetnik, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
• Ana Kusovac, viši savjetnik, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
• Srđan Mugoša, samostalni savjetnik, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
• Džaudet Cakulija, potpredsjednik opštine Ulcinj
• Dragan Dedić, samostalni savjetnik za urbanizam, Opština Bar
• Tatjana Jelica, sekretar Sekretarijata za urbanizam i životnu sredinu
• Danijela Jablan, viši savjetnik za uređenje prostora, Opština Kotor
• Andja Popović, viši savjetnik za životnu sredinu, Opština Budva

Savjetodavni odbor Projekta čine:

• Lidija Šćepanović, pomoćnik direktora (Ivana Bulatović, zamjena) Agencija za zaštitu životne sredine
• dr Zoran Kljajić, Institut za biologiju mora, rukovodilac laboratorije za hemiju, biohemiju I molekularnu biologiju
• dr Zlatko Bulić, direktor ( Vasilije Bušković , zamjena) Zavod za zaštitu prirode
• mr Luka Mitrovic, Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju
• Aleksandra Ivanović, Javno preduzeće za upravljanje morski dobrom
• Veselin Nikčević, samostalni savjetnik, Opština Bar
• Slavica Vojinović, sekretar Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje, Opština Kotor
• Ana Samardzić, samostalna savjetnica ,Opština Budva
• Biljana Krivokapić, samostalna savjetnica, Opština Tivat