Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Održana druga radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Goreu okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) s

 

U sklopu Programa integralnog programa upravljanja Crne Gore (CAMP CG), u Baru 21.03.2014. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizivalo je radionicu za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom. Radionici je prisustvovalo oko 50 predstavnika instiucija javne uprave na nacionalnom i lokanom nivou, predstavnici NVO i privatnog sektora, te drugih relevantnih institucija.

DSC00053

U uvodnom dijelu radionice prisutni su upoznati sa ciljevima i dosadašnjim rezultatima u okviru projekta CAMP. Ukazano je na ulogu i značaj CAMP projekta u kontekstu izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i NSIUOP CG, nakon čega su predstavljene uzročno-posljedične analize problema koji utiču na politike u sektorima turizma, poljoprivrede i uređenja prostora. Tokom predstavljanja uzročno-posljedične analize problema u navedenim sektorima učesnici su se aktivno uključivali u diskusiju obrazlažući svoje mišljenje i predloge.

DSC00058

 

"Prezentovane analize nemaju intenciju tumačenja ili zamjene sektorskih politka već predstavljaju jedinstveni analitički format koji će se primjenjivati za široki spektar oblasti, a koji je neophodan sa aspekta integralnog upravljanja obalnim područjem. Cilj je da se na kraju procesa izdvoje ona problemska pitanja koja imaju uticaj na poziciju samog sektora u kontekstu upravljanja obalnim područjem; kao i da se  izdvoje one teme koje imaju karakter međusektorskih uzročno-posljedičnih veza, koje se kao takve ne mogu tretirati na nivou pojedinačnog sektora", istakla je Jelena Knežević, koordinator projekta u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U drugom dijelu radionice, u okviru radnih grupa po tematskim oblastima, učesnici su diskutovali o identifikovanim problemima i njihovim uzrocima, i popunjavali upitnike koji su se odnosili na analizu ključnih problema. Učesnici su zaključili da se najveći problemi u ovim sektorima odnose na izražen trend prenamjene poljprivrednog u gradsko-građevinsko zemljište, kao i na nedovoljno uvezivanje sektora poljoprivrede i sektora turizma. Problem zastupljenosti turizma niske rente, između ostalog, treba rješavati i kroz valorizaciju kulturne baštine kojom Crna Gora raspolaže.

DSC00146

Po ocjenama učesnika, radionica je u velikoj mjeri opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru partivipatinog procesa biće analizirani od strane ekspertskog tima i integrisani u Nacionalnu strategiju za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore.

CAMP CG relaizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mediteranskim akcionim planom u okviru programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP - PAP/RAC), uz podršku Partnerstva za Mediteran (Med Partnership) i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Partner Ministarstva održivog razvoja i turizma u sprovođenju participativnog dijela procesa u izradi NSIUOP CG je CEED Consulting.